PRZEPŁYW WIEDZY I KAPITAŁU SYMBOLICZNEGO  a szlaki handlowe.  JEDWABNY SZLAK i BURSZTYNOWY SZLAK dawniej i dziś. ICS/ TNS

KULTURA JAKO UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH.

Projekt badawczo artystyczny fundacji TNS oraz Instytutu Cybernetyki Sztuki w Gdańsku Osowie. (Środowisko geograficzne, historia lokalnych społeczności, geopolityka.) Marek Rogulski.

PRZEPŁYW WIEDZY I KAPITAŁU SYMBOLICZNEGO
a szlaki handlowe.
JEDWABNY SZLAK i BURSZTYNOWY SZLAK dawniej i dziś.

W niniejszej odsłonie projektu głównym zagadnieniem jest odniesienie się do specyfiki regionu Pomorza związanej z wydobyciem bursztynu na tych obszarach. Ma to miejsce od około 5 000 lat. Bursztyn był podstawą wymiany handlowej, być może środkiem płatniczym tzw. Bursztynowego szlaku i Jedwabnego szlaku. Szlak Bursztynowy prowadził z Łotwy do Italii. W centralnej Europie krzyżował się ze Szlakiem Jedwabnym. Prowadził on z Chin do Europy Zachodniej.
Wyroby z bursztynu bałtyckiego spotykane są w różnych miejscowościach powiązanych ze Szlakiem Jedwabnym, stąd przypuszczenie, że mógł być środkiem płatniczym wymiany handlowej.
Znaczenie Jedwabnego szlaku dla późnośredniowiecznej Europy wiąże się z przenikaniem wiedzy starożytnej (Arystoteles, Platon) z ośrodków intelektualnych świata arabskiego. Kultura arabska przejściowo dominowała na obszarach współczesnego Uzbekistanu. W zlokalizowanej tam Samarkandzie, Buharze i Hivie przetrwała wiedza antycznych myślicieli greckich przetłumaczona na język arabski. Wiedza naukowa wpłynęła na charakter światopoglądu badaczy muzułmańskich oraz świata islamu i miała wpływ na rozwój w jego łonie nieortodoksyjnych postaw filozoficznych.
Około XIII wieku dotychczas stosowane liczby rzymskie zostały w Europie zastąpione liczbami arabskimi. Upowszechniły się one wraz z handlem prowadzonym na odcinku bliskowschodnim i azjatyckim.
Wiedza naukowa starożytnych trafiła do Europy już po tłumaczeniu i wzbogaceniu przez naukowy świat arabski i spowodowała ferment intelektualny, początkowo we Włoszech. Europejski Renesans nie tyle był Odrodzeniem w sensie dosłownym bezpośrednio odzyskanej wiedzy starożytnych co został zaimplementowany pośrednio przez wymianę handlową realizowaną na Szlaku Jedwabnym.
Współoddziaływania ludów w obszarze euroazjatyckim sięgają czasów dawniejszych, migracji plemion koczowników odpartych na wschodzie przez tworzące się państwo Chińskie. Na odcinku bliskowschodnim w obszarze tak zwanego żyznego półksiężyca – między innymi na terenie dzisiejszego Iraku – królestwo babilońskie wzrosło na wiedzy Sumerów i Akadów. Historia państwa Sumerów sięga ponad 4 000 lat p.n.e. Uznawane jest ono za kolebkę cywilizacji kultur Bliskiego Wschodu i Europy. Cywilizacja babilońska za pośrednictwem hellenizmu wywarła znaczący wpływ na cywilizację zachodnią.
Renesans europejski określa się jako zwrot ku humanistyce, choć to dopiero Oświecenie w XVII wieku rozwinęło naukowe podejście w rozumieniu nowoczesnym. W kolejnych wiekach i to podejście zostało uzupełnione przez nowe dziedziny i podejścia badawcze. W XX wieku, po II wojnie światowej, świat intelektualny zdominowały pojęcia i metodologie postmodernizmu, w tym koncepcje posthumanistyczne.
Tak zwana „nowa humanistyka” pozostaje w korelacji z innymi obszarami wiedzy naukowej: zarówno nauk ścisłych jak i filozofii, kognitywistyki. Przepływ i wymiana informacji w skali globalnej jest podstawą dla ważnych projektów badawczych ukierunkowanych na kontrolę społeczeństw jak i na podbój kosmosu.
Marek Rogulski. ICS / TNS, 2018. all rights reserved.

CULTURE AS A COORDINATE SYSTEM.

Research and artistic project of the TNS foundation and the Institute of Cybernetics of Art in Gdańsk, Osowa. (Geographical environment, history of local communities, geopolitics.) Marek Rogulski.

THE FLOW OF KNOWLEDGE AND SYMBOLIC CAPITAL and trade routes.
SILK ROUTE and AMBER TRAIL in the past and today.

In this version of the project, the main issue is to refer to the specificity of the region of Pomerania related to amber mining in these areas. It has been around for 5,000 years. Amber was the basis for trade, perhaps the payment means of the so-called Amber route and the Silk Road. The Amber Route led from Latvia to Italy. In central Europe it crossed the Silk Road which led from China to Western Europe.
Baltic amber products are found in various places associated with the silk route, hence the assumption that it could have been a means of payment for trade.
The importance of the Silk Road for late medieval Europe is connected with the penetration of ancient knowledge (Aristotle, Plato) from the intellectual centers of the Arab world. Arabic culture temporarily dominated in the areas of modern Uzbekistan. In Samarkand, Buhara and Hiva, it preserved the knowledge of ancient Greek thinkers translated into Arabic. Scientific knowledge has influenced the nature of the worldview of Muslim researchers and the Islamic world and influenced the development of unorthodox philosophical attitudes in its womb. Around the thirteenth century, previously used Roman numerals have been replaced in Europe by Arabic numbers.
They became widespread together with trade conducted in the Middle East and Asian sections.
The scientific knowledge of the ancients came to Europe after translation and enrichment by the scientific Arab world and caused intellectual ferment, initially in Italy. The European Renaissance was not so much a rebirth in the literal sense of directly recovered ancient knowledge but was implemented indirectly through trade carried out on the Silk Road.
The interactions of peoples in the Eurasian area date back to the times of the older, migratory tribes of nomads repulsed in the east by the emerging Chinese state. In the Middle East from the area of the so-called fertile crescent – inter alia, in today’s Iraq – the Babylonian kingdom has grown on the knowledge of the Sumerians and the Acadies. The history of the State of Sumeria goes back over 4,000 years BC. It is considered as the cradle of cultures of the Middle East and Europe. The Babylonian civilization through Hellenism had a significant impact on Western civilization.
The European Renaissance is referred to as a turn to the humanities, although it was the Enlightenment of the seventeenth century that developed a scientific approach in modern understanding. In subsequent centuries, this approach has been complemented by new areas and research approaches. In the twentieth century, after the Second World War, the intellectual world was dominated by the concepts and methodologies of postmodernism and then by posthumanistic concepts.
The so-called „new humanities” remains in correlation with other areas of scientific knowledge: both exact sciences and philosophy, cognitive science. The flow and exchange of information on a global scale is the basis for important research projects aimed at controlling societies as well as the conquest of the cosmos..

Marek Rogulski. ICS / TNS, 2018. all rights reserved.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s