Performans, pt: „Dama z łasiczką Leonarda da Vinci w MUESSEUM w Gdańsku Osowie” w kontekście debaty, pt: 1 mln EURO versus 1 mln DOLLARS. (Ai Weiwei) / ICS.

Performans, pt: „Dama z łasiczką Leonarda da Vinci w MUESSEUM w Gdańsku Osowie” w kontekście debaty, pt: 1 mln EURO versus 1 mln DOLLARS. (Ai Weiwei)

„Dama z łasiczką Leonarda da Vinci w MUESSEUM w Gdańsku Osowie” powstało jako performatywne odniesienie się do jedynego dzieła Leonarda da Vinci w Polsce. Dzieło to, wraz z kolekcją Czartoryskich, zostało w ubiegłym roku wykupione przez Rzeczpospolitą Polską za sumę około 100 mln Euro.

W MUESSEUM „Dama z łasiczką” poddana została żywemu, pełnemu aluzji procesowi „czytania” i przetwarzania znaczeń kultury. Instalacja artystyczna, która była zaczynem dla realizacji performansu, pierwotnie była prezentowana w kontekście przestrzeni Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wystawa nosiła tytuł „Mu(e)seum – dwie strzałki czasu” i była pierwszym krokiem na drodze do ukonstytuowania się MUESSEUM w Gdańsku Osowie.

MUESSEUM odwołuje się do koncepcji kolapsu, czarnej dziury a także teorii prawdopodobieństwa i fizyki kwantowej – wreszcie do systemu logiki wielowartościowej, w której brak pewności, co do kryteriów prawdy.
MUESSEUM zaistniało w formule palindromu i zdolne jest aby zasysać każdą treść i każdy kontekst w orbitę „czarnej dziury znaczeń”.

Proces konstytuowania wartości dzieła sztuki poprzez eskalowanie sum płaconych za ich nabycie jest jedną ze strategii mających na celu zwrócenie uwagi na problemy ważne dla sztuki współczesnej. W prezentowanej dokumentacji zestawiam słynne dzieło Ai Weiweia wycenione w roku 2015 na 1 mln dolarów z własną pracą oficjalnie wystawioną w Gdańskiej Galerii Miejskiej za kwotę 1 mln euro („Transparent”). Choć sytuacja ta miała dla mnie głównie wymiar performatywny to uzyskany certyfikat pozostaje interesującym dokumentem.

Praca Ai Weiweia polegała na udokumentowaniu momentu, w którym upuszczał starożytną Wazę z dynastii Han, będącą jego własnością. Dziełem był tryptyk zdjęć przedstawiających Ai Weiweia niszczącego pradawną wazę. Z kolei inna neolityczna waza warta 1 milion dolarów, która stanowiła część pracy tego artysty i była wystawiona w Perez Art Museum Miami została zniszczona przez Maximo Caminero, protestującego przeciwko decyzji muzeum związanych z programem wystawienniczym tej placówki.
Marek Rogulski, ICS / TNS, all rights reserved. 2018

Performance, entitled: „Lady with Ermine by Leonardo da Vinci in MUESSEUM in Gdansk Osowa” in the context of the debate: 1 mln EURO versus 1 mln DOLLARS. (Ai Weiwei)

„Lady with Ermine by Leonardo da Vinci in MUESSEUM in Gdansk Osowa” was created as a performative reference to the only work of Leonardo da Vinci in Poland.
This work, along with the Czartoryski collection, was bought last year by the Republic of Poland for the sum of about 100 million Euro.

In MUESSEUM, „Lady with an Ermine” has been subjected to a vivid, full of allusion according to the process of „reading” and processing the meanings of culture. The artistic installation, which was the leaven for the performance of the performance, was originally presented in the context of the space of the Center of Polish Sculpture in Orońsko. The exhibition was entitled
„Mu(e)seum – two arrows of time” and was the first step on the way to establishing MUESSEUM in Gdańsk Osowa.

MUESSEUM refers to the concept of collapse, black hole as well as the theory of probability and quantum physics – and finally to the system of multivalent logic, in which there is no certainty as to the criteria of truth.
MUESSEUM came into being in the palindrome formula and is able to suck any content and context into the orbit of the „black hole of meanings”.

The process of constituting the value of a work of art by escalating the sums paid for their acquisition is one of the strategies aimed at drawing attention to problems important for contemporary art. In the presented documentation, I am comparing the famous work of Ai Weiwei valued in 2015 for 1 million dollars with my own work officially exhibited at the Gdańsk City Gallery for the amount of 1 million euro („Transparent”). Although this situation had mainly a performtic dimension for me, the obtained certificate remains an interesting document.

Ai Weiwei’s work consisted in documenting the moment when he dropped the ancient Vase of the Han dynasty, which he owned. His oryginal work consisted a triptych of pictures of Ai Weiweia destroying an ancient vase. On the other way, another Neolithic vase, which was part of the artist’s work and was exhibited at the Perez Art Museum Miami, was destroyed by Maximo Caminero, protesting against the museum’s decision related to the exhibition’s program.

Marek Rogulski, ICS / TNS, all rights reserved. 2018

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s