KULTURA JAKO UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH. Institute of Cybernetics of Art in the context of the Pomeranian amber mining basin.

KULTURA JAKO UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH. Institute of Cybernetics of Art in the context of the Pomeranian amber mining basin.

/…/ Istotą /…/ projektów jest odnalezienie wartości związanej z lokalnym kontekstem. Dla przykładu, historia Gdańska osadzona jest w kontekście specyfiki miasta wielokulturowego.
Idąc dalej w głąb historii możemy też odnieść się do początków osadnictwa, które już 5000 lat temu związane było między innymi z wydobyciem bursztynu w obszarze zatoki gdańskiej. Cofając się w czasie jeszcze bardziej, natrafiamy na ślady migracji koczowników z terenów Syberii podążających za stadami reniferów, co związane było z ustępowaniem lodowca około 12000 lat temu. Moreny polodowcowe w TPK rozciągającym się wzdłuż Trójmiasta są żywym dowodem tego procesu geologicznego.1
Taki szeroki kontekst prehistorii terenów Pomorza jest ważnym punktem odniesienia w kształtowaniu programu ICS. Wybiegając nieco w przód należy zwrócić uwagę, iż prognozy naukowców zajmujących się zmianami klimatu głoszą, iż w związku z globalnym ociepleniem za około 50 lat, Gdańsk, podobnie jak i Wenecja (miasto na wodzie), częściowo znajdzie się pod wodą./…/

Marek Rogulski. ICS / TNS. All rights reserved. 2018
Fragment tekstu wygłoszonego na sympozjum niECH(!) żyje SZTUKA?,
które odbyło się w styczniu 2018 w ASP w Gdańsku.

Al-Khwārizmī

„Pełne nazwisko Al-Khwārizmīego, brzmi Mammammad ibn Mūsā al-Khwārizmī. Urodził się ok. 780 roku – zmarł około 850 roku naszej ery. Al-Khwārizmī to muzułmański matematyk i astronom. Dzieła tego autora wprowadziły liczby hindusko-arabskie i koncepcje algebry do matematyki europejskiej. Spolaryzowane wersje jego nazwiska i najsławniejszego tytułu książki żyją w określeniach algorytmu i algebry.
Praca Al-Kwarimiego na temat elementarnej algebry, pt: <<Skomplikowana książka o obliczaniu przez ukończenie i równoważenie>>, została przetłumaczona na łacinę w XII wieku. Algebra to zestawienie reguł służących do znajdowania rozwiązań równań liniowych i kwadratowych. Dzieło Al-Kwarimiego zawierało również wskazówki dotyczące obliczania powierzchni i objętości figur geometrycznych oraz korzystania z algebry. Elementy jego pracy zostały zaczerpnięte z matematyki babilońskiej z początku drugiego tysiąclecia p.n.e., za pośrednictwem hellenistycznych, hebrajskich i hinduistycznych traktatów.
W XII wieku drugie dzieło al-Khwārizmī upowszechniło cyfry hindusko-arabskie (liczebniki i systemy liczbowe) oraz ich arytmetyczne interpretacje na Zachodzie.
Od nazwiska autora, wydanego po łacinie jako Algoritmi, pochodzi termin algorytm.

Trzecią ważną książką była jego Kitab ṣūrat al-arḍ („Obraz Ziemi”), przetłumaczona jako „Geografia”), która przedstawiała współrzędne miejsc w znanym świecie, w oparciu o te w Geografii Ptolemeusza (127 – 145 n.e.), ale o lepszych wartościach geograficznych Morza Śródziemnego i miast w Azji i Afryce. Pomagał również w budowie mapy świata dla al-Ma’mun i brał udział w projekcie wyznaczania obwodu Ziemi, który znany był wówczas już jako sferyczny, mierząc długość stopnia południka przez równinę Sinjar w Iraku.
Al-Khwārizmī opracował również zestaw tablic astronomicznych (Zīj), które były oparte na różnych źródłach hinduskich i greckich. Podobnie jak jego traktaty o algebrze i liczbach hindusko-arabskich, ta praca astronomiczna (lub jej andaluzyjska wersja) została przetłumaczona na łacinę.”

informację opracowano na podstawie:https://www.britannica.com/biography/al-Khwarizmi
Al-Khwārizmī Redakcja: Encyclopedia Britannica.

 

Institute of Cybernetics of Art in the context of the Pomeranian amber mining basin.

/…/ The essence of /…/ projects is to find a value related to the local context. For example, the history of Gdańsk is set in the context of the specificity of a multicultural city.
Going further into the history, we can also refer to the beginnings of the settlement, which already 5,000 years ago was associated, among others, with the extraction of amber in the area of ​​the Gdansk Bay. Moving back even further, we find traces of migrations of nomads from the areas of Siberia following the reindeer herds, which was associated with the retreating of the glacier about 12,000 years ago. The glacial moraine in TPK extending along the Tri-City is a living proof of this geological process.1

Such a broad context of prehistory of the Pomeranian region is an important reference point in shaping the ICS program. Looking somewhat forward, it should be noted that the forecasts of scientists dealing with climate change claim that due to global warming in about 50 years, Gdańsk, as well as Venice (a city on the water), will be partially under water. /…/

Marek Rogulski. ICS / TNS. All rights reserved. 2018
A fragment of the text delivered at the niECH(!) żyje SZTUKA? Symposium, which took place in January 2018 at the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Al-Khwarizmi

„The full name of Al-Khwārizmego is Mammammad ibn Mūsā al-Khwārizmī. He was born around 780 – he died about seventhy years lkater). Al-Khwārizmī is a Muslim mathematician and astronomer. The works of this author have introduced Hindu-Arabic numbers and concepts of algebra for European mathematics. Polarized versions of his name and the most famous book title live in the terms of the algorithm and algebra.

Al-Kwarimi’s work on elementary algebra, <<A Complicated Book on Computation by Completion and Balancing>>, was translated into Latin in the 12th century. Algebra is a set of rules used to find solutions for linear and quadratic equations. The work of Al-Kwarimi also contained instructions on the calculation of the surface and volume of geometric figures and the use of algebra. Elements of his work were taken from Babylonian mathematics from the beginning of the second millennium BC. through Hellenistic, Hebrew and Hindu treaties.

In the twelfth century, the second work al-Khwārizmī introduced Hindu-Arabic figures (see numerals and numerical systems) and their arithmetic interpretation in the West.
The term algorithm comes from the surname of the author, published in Latin as Algorithmi.

The third important book was his Kitab ṣūrat al-arḍ („Image of the Earth”, translated as „Geography”), which showed the coordinates of places in the known world, based on those in Ptolemy Geography (127-144 AD), but with better values for the geography of the Sea Mediterranean and the location of cities in Asia and Africa. He also assisted in the construction of a map of the world for al-Ma’mun and took part in the project to determine the circumference of the Earth, which was already known as spherical, measuring the meridian extent by the Sinjar plain in Iraq.
Al-Khwārizmī also developed a set of astronomical tables (Zīj), which were based on various Hindu and Greek sources. Like his treatises on algebra and Hindu-Arabic numbers, this astronomical work (or its Andalusian version) has been translated into Latin.”

information was developed on the basis of:
Al-Khwārizmī Editorial office: Encyclopedia Britannica.

Marek Rogulski. ICS / TNS. 2018

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s